12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481


ผู้เรียบเรียง ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต


วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 เป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 3 ของประเทศ มีขึ้นในสมัย นายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี การเลือกตั้งครั้งนี้ห่างจาการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 2 ไม่ถึงปี เพราะนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการให้มีการยุบสภา การเลือกตั้งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 และกฎหมายเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2479 จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเท่าเดิม คือ 91 คน หลังการเลือกตั้งแล้วได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ คือ นายพันเอกหลวงพิบูลสงคราม อดีตรัฐมนตรีกลาโหม ผู้มีอำนาจมากทางทหาร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้และการเลือกตั้งซ่อมหรือการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้อยู่ในตำแหน่งเกินกว่าวาระปกติ 4 ปี เพราะมีภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 กระจายเข้ามาถึงประเทศไทยและสภาได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อ พ.ศ. 2485 และออกกฎหมายขยายเวลาของวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไป 2 ครั้ง จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2488 ในวันที่ 15 ตุลาคม ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี จึงได้ดำเนินการให้มีการยุบสภา เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่