“ตอบโจทย์......แก้รัฐธรรมนูญ”


          วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดโครงการสัมมนาพิเศษหัวข้อเรื่อง “ตอบโจทย์......แก้รัฐธรรมนูญ” ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ อยุธยา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

- ตอบโจทย์......แก้รัฐธรรมนูญ
- สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH)
- สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN)