แม่แบบ:หน้าหลัก-สารานุกรม


กลุ่มที่ 1 พระมหากษัตริย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ - พระมหากษัตริย์ในสมัยต่างๆ - กฎหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ - การสืบราชสันตติวงศ์ - พระราชอำนาจ - พระราชพิธี - องคมนตรี - ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์


กลุ่มที่ 3 รัฐธรรมนูญ

ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ - เหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญ - สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ - เนื้อหารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ - กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ


กลุ่มที่ 5 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

พรรคการเมือง - การเลือกตั้งกลุ่มที่ 7 เหตุการณ์สำคัญทางการเมือง

รัฐประหาร - กบฏ - ปฏิวัติ เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทย สมัย พ.ศ. 2475-2500 - เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทย สมัย พ.ศ. 2501-2519 - เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทย สมัย พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน


กลุ่มที่ 9 การเมืองภาคพลเมือง

การเมืองภาคพลเมือง - การมีส่วนร่วมทางการเมืองกลุ่มที่ 11 สันติวิธี/การสร้างสังคมสันติสุข

แนวคิดสันติวิธี - คุณค่าและความสำคัญสันติวิธี/การสร้างสังคมสันติสุข - ความหมายสันติวิธี/การสร้างสังคมสันติสุข - การป้องกันความขัดแย้งและการยุติความขัดแย้ง - การฟื้นฟู ปรองดอง - กรณีศึกษาการเสริมสร้างสังคมสันติสุข


กลุ่มที่ 13 สารานุกรม คำศัพท์ต่าง ๆ


กลุ่มที่ 15 วิทยานิพนธ์ / งานวิจัย / หนังสือต่าง ๆ

วิทยานิพนธ์ - งานวิจัย - หนังสือ - เอกสารวิชาการ - วารสารสถาบันพระปกเกล้า- การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า KPI CONGRESS


กลุ่มที่ 2 พระปกเกล้าศึกษา

พระราชประวัติก่อนขึ้นครองราชย์- พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ- พระราชประวัติหลังสละราชสมบัติ- สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ "ประชาธิปไตย"- วัตถุชิ้นเอก


กลุ่มที่ 4 สถาบันการเมืองและองค์กรอิสระ

สถาบันนิติบัญญัติ - สถาบันตุลาการ - สถาบันบริหาร - ทหาร - องค์กรตามรัฐธรรมนูญ - องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ- สื่อมวลชน


กลุ่มที่ 6 การปกครองท้องถิ่น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น - ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน


กลุ่มที่ 8 บุคคลสำคัญทางการเมือง

รัฐบุรุษ - นายกรัฐมนตรี - หัวหน้าพรรคการเมือง - ผู้นำฝ่ายค้าน - ประธานรัฐสภา - ประธานวุฒิสภา - ประธานสภาผู้แทนราษฎร - บุคคลสำคัญด้านอื่นๆ


กลุ่มที่ 10 ธรรมาภิบาล

แนวคิดธรรมาภิบาล - คุณค่าและความสำคัญของธรรมาภิบาล - ความหมายธรรมาภิบาล - องค์ประกอบธรรมาภิบาล - แนวคิดธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย - แนวทางเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร - ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล - กรณีศึกษาเรื่องธรรมาภิบาล


กลุ่มที่ 12 การบริหารราชการแผ่นดิน

การบริหารราชการแผ่นดิน


กลุ่มที่ 14 ประชาคมอาเซียน

ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน