เอกสารวิจัยของสถาบันในห้องสมุด ปี 50 และ 51


รายชื่องานวิจัยของสถาบันที่มีให้บริการในห้องสมุด ปี 2550-2551

ประเภทเอกสาร : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า (เฉพาะงานวิจัย)

1. ความเป็นอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 Abstract:ชลัท คงสืบพันธ์

2. Culture and electoral politics in Southern Thailand : a study of party identify, group formation and the symbolic construction of political allegiances in SongKhla province Askew : Marc Richrad

3. การปกครองท้องถิ่นในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา: นรนิติ เศรษฐบุตร

4. การสื่อสารเรื่องประชาธิปไตยเป็นเรื่องใกล้ตัวจากเยาวชนถึงเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่: ศิริพร กิตติวรากูล

5. แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม: สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. การวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : สำนักวิจัยและพัฒนา ถวิลวดี บุรีกุล สติธร ธนานิธิโชติ

7. การวิจัยประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ผู้จัดทำ: สถาบันพระปกเกล้า ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

8. นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช:ณรงค์ บุญสวยขวัญ

9. นักการเมืองถิ่นจังหวัดปัตตานี: บูฆอรี ยีหมะ

10. วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตย:สุชาติ ศรียารัณย

11. ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อประเด็นในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....:สถาบันพระปกเกล้า / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

12. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช:สถาบันพระปกเกล้า

13. โครงการวิจัยประเมินผลการใช้จ่ายของเงินกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2548 : สถาบันพระปกเกล้า

14. พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่ 24 มิถุนายน 2475 - 6 ตุลาคม 2519 : ปิยนาถ บุนนาค

15. โครงการศึกษาดัชนีวัดผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : สถาบันพระปกเกล้า

16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสาธารณสมบัติของแผ่นดิน : ธรรมรังสี วรรณโก

17. [1] การสำรวจทัศนคติของประชาชน เรื่อง ความขัดแย้งในประเทศไทย : ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

18. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง:สานิตย์ เพชรกาฬ

19. นักการเมืองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา: ศรุดา สมพอง

20. Local democrcy in Thailand :Assoc. Prof. Woothisarn Tanchai Asst. Prof. Dr. Orathai Kokpol

21. ดุสิตธานี การทดลองจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ พ.ศ. 2461 : นรนิติ เศรษฐบุตร

22. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ : นิยม รัฐอมฤต

23. ความเป็นอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ชลัท จงสืบพันธ์

24. การใช้และข้อค้นพบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันพระปกเกล้า พฤษภาคม 2549

25. โครงการติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน : ดร. ดมิศา มุกด์มณี/ ดร. ดวงมณี เลาวกุล

26. ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ: เอื้อมพร ตสาริกา /วิโรจน์ อาลี

27. นโยบายเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ชูศรี มณีพฤกษ์

28. บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า พฤษภาคม 2547

29. การก่อการร้ายสากล :ประภัสสร์ เทพชาตรี

30. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  : ชาญณวุฒ ไชยรักษา

31. การศึกษาระบบกฎหมายที่ใช้บังคับกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

32. สถานะ โครงสร้างและการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกรณีศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน : ชลัท จงสืบพันธ์ /สมเจตน์ ไวยาการณ์ /เผด็จการ ด้วงโท

33. โครงการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระ : คณะบุคคลนิตยภูมิมาสวิจัย

34. รายงานการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยคณะรัฐมนตรี Cabinet law ฉบับสมบูรณ์

35. โครงการสำรวจความต้องการของรัฐสภาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการตอบสนองความต้องการของประชาชน : นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ .

36. นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย : ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์

37. นักการเมืองถิ่นจังหวัดยโสธร : พิชญ์ สมพอง

38. นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ : รักฎา เมธีโภคพงษ์ /วีระ เลิศสมพร

39. การจัดการปัญหาชุมชนด้วยองค์กรชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี : วีระ สมความคิด/พิศอำไพ คิดชอบ

40. การวิจัยประเด็นหลักในการจัดทำรัฐธรรมนูญ : สถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ของสถาบันการเมือง : วัชรา ไชยสาร

41. ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด : ถวิลวดี บุรีกุล

42. รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : ถวิลวดี บุรีกุล

43. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2550 : สำนักงานสถิติแห่งชาติ/สถาบันพระปกเกล้า

44. ทุนทางสังคมของผู้หญิง :ถวิลวดี บุรีกุล

45. Public Opinion and Political Power in Thailand : Robert B. Albritton. University of Mississippi. Thawilwadee Bureekul. The King Prajadhipok's Institute.

46. ความเป็นอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ชลัท จงสืบพันธ์

47. การเมืองการปกครองไทย 2550:ถวิลวดี บุรีกุล/สุนีย์ อาภาวุฒิชัย/ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี

48. การประมวลผล สังเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการสัมมนาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูประบบการเมือง : รายงานฉบับสมบูรณ์. สถาบันพระปกเกล้า

49. การศึกษารูปแบบในการพัฒนายกระดับศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการเข้าไปหนุนเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการบริหารจัดการท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ : โอฬาร อ่องฬะ

50. การศึกษาความเข้าใจประชาธิปไตยของคนในชุมชน : วิเวก หนูมาก

51. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในกลุ่มเยาวชนและภาคครัวเรือน เรื่อง ความสำคัญและกระบวนการเสนอร่างพระราชบัญญัติในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ด้วยโปรแกรมสถานการณ์จำลอง : ธีราพร เรือนจรูญ

52. การต้านคอร์รัปชั่นของภาคประชาชนอย่างบูรณาการและยั่งยืนกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม :เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น(คปต.)

53. การสร้างจิตสำนึกพลเมืองในการมีส่วนร่วมเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชน:เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี

54. การตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน ศึกษากรณีเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น(คปต.):วีระ สมความคิด/พิศอำไพ คิดชอบ

55. โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแก่งหลวง ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่:ศรัญญู สมศักดิ์และคณะ

56. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตำบลปากแจ่ม : อดีศร์ หยงสตาร์

แหล่งข้อมูล : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า