เสด็จฯ เลียบมณฑลภูเก็ต จังหวัดตรัง


ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะเมืองตรังขึ้นเป็นจังหวัด และต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการทำนุบำรุง สร้างทางรถไฟลงมาถึงจังหวัดตรังทำให้สภาพบ้านเมืองที่ทรุดโทรมและเศรษฐกิจที่ซบเซาได้เจริญงามด้วยโภคทรัพย์มาจนถึงทุกวันนี้

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทรงมีคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง เช่นว่า

“พระยารัษฎาฯ ได้พยายามคิดอ่านจัดการทํานุบํารุงจังหวัดตรังสนองพระเดชพระคุณตามกระแสรับสั่งของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นเดิมมา จังหวัดตรังจึงได้มีความเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับมาจนถึงทุกวันนี้สมควรจะยกย่องความชอบให้เป็นตัวอย่าง”

ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของราษฎร พระองค์จึงได้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับหัวหน้าโรงเรียน ทอดพระเนตรโรงเรียนโดยทั่ว และมีพระราชดำรัสที่โรงเรียนอนุกูลสตรีทับเที่ยงซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกในจังหวัดตรัง ความว่า

“เห็นว่าพวกชาวเมืองนี้ได้เอาใจใส่บำรุงการศึกษาของลูกหลานเพื่อจะให้เป็นพลเมืองดีสืบต่อไปในภายหน้า ทั้งพระสงฆ์ก็ได้ปลงใจช่วยด้วยทั่วไป เราขออนุโมทนาด้วยยินดีเป็นอย่างยิ่ง”

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖