เสด็จประพาสยุโรป (7) – ทอดพระเนตรกิจการเกษตร


ทวีปยุโรปที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมื่อราว ๘๐ ปีก่อน เป็นผืนแผ่นดินที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก เป็นโอกาสให้ได้ทอดพระเนตรกิจการด้านเกษตรกรรมในหลายประเทศ ด้วยทรงตระหนักดีว่าการเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ที่เดนมาร์ก ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานผลิตภัณฑ์นมวัวและเนยรายใหญ่ ซึ่งดำเนินกิจการในรูปแบบสหกรณ์ จนกิจการมีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และที่ฮังการีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การเกษตรแห่งชาติฮังการี ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป มีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และวิวัฒนาการด้านเกษตรกรรมของฮังการีอย่างครบถ้วน

กล่าวได้ว่าตลอดรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมมาโดยตลอด เช่นเมื่อครั้งเกิดวิกฤตการณ์ข้าวในปี ๒๔๗๕ เนื่องจากข้าวไทยมีราคาสูงกว่าเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกถดถอยจึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าว

ครั้งนั้น ทรงมีพระราชดำริถึงการค้นคว้าทดลองเพื่อหาทางลดต้นทุนการเพาะปลูกและหาวิธีผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงขึ้น อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง “กรมตรวจกสิกรรม” ขึ้น โดยทรงมีพระราชดำรัสว่า

“สมควรจะดำเนินการเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขวิธีเพาะปลูกและบำรุงสัตว์ของประเทศสยามให้ทันสมัย...อันเป็นประโยชน์ทั้งเพื่อประสานการพาณิชย์ในเชิงหาตลาดสินค้า และตรวจบำรุง ทดลองการกสิกรรมภายในประเทศให้กลมเกลียวยิ่งขึ้น”

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖