เสด็จประพาสยุโรป (4) – มิตรภาพไทย-สาธารณรัฐเชก


จตุรัสใจกลางกรุงปรากแห่งนี้ คือบริเวณที่รัฐบาลสาธารณรัฐเชกภายใต้การนำของประธานาธิบดี Tomas G. Masaryk ได้จัดพิธีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเช็กระหว่างเสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช ๒๔๗๖-๒๔๗๗ และที่ปราสาทกรุงปรากแห่งนี้ นายกรัฐมนตรี Jan Malypetr ได้จัดงานเลี้ยงพระกระยาหารพร้อมกล่าวถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและให้สยามประเทศมีความเจริญมั่งคั่งสืบไป

เวลานั้น สาธารณรัฐเชก คือ ประเทศเชคโกสโลวาเกีย ดินแดนในยุโรปตอนกลางซึ่งเพิ่งประกาศเอกราชแยกตัวจากอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี หลังจากการปฏิวัติรัสเซียในช่วงปี ๒๔๖๐ ในฐานะรัฐเกิดใหม่ แม้ได้เริ่มสานสัมพันธ์ทางการทูตกับสยามบ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตระหว่างกัน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเชกครั้งนี้จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดิน เพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนดินแดนของชาวเช็ก

หลังการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้น มิตรไมตรีระหว่างสองแผ่นดินก็พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ กระทั่งได้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการขึ้นในพุทธศักราช ๒๕๑๗ และดำเนินความสัมพันธ์สืบมาจนถึงทุกวันนี้

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖