เฉลิมพระเกียรติคุณ ธ ทรงธรรม 1 (โรงพยาบาลพระปกเกล้าและมสธ.)


เมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จมาประทับที่จังหวัดจันทบุรี ทรงพบว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัด ยังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย จึงได้ทรงจัดการให้ก่อสร้างตึกผ่าตัด พร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยพระราชทานโรงพยาบาลแห่งนี้ พระราชทานนามว่า “ตึกประชาธิปก” เป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อมาเมื่อคณะรัฐมนตรีทราบพระราชประสงค์ จึงได้อนุมัติให้ขยายโรงพยาบาล สร้างอาคารเพิ่มเติม และให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพระปกเกล้า” ปัจจุบันตึกประชาธิปกเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปโลหะขนาดครึ่งพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระราชทานอันเป็นที่เคารพสักการะของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และบุคคลทั่วไป

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” แก่สถาบันอุดมศึกษาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเท่าเทียมกัน อันสอดคล้องกับพระราชดำริด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง “ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี” ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนทั่วไป

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖