เฉลิมพระเกียรติคุณ ธ ทรงธรรม ๒ (สถาบันพระปกเกล้าและพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า)


แม้ประเทศไทยจะมีการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยมาแล้วกว่าแปดทศวรรษ แต่กลับยังไม่มีองค์กรวิชาการเฉพาะด้านในการเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยแก่สังคมเป็นการเฉพาะ

ในวโรกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๖ ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภาในขณะนั้น มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้น ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า จัดตั้งสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นนิติบุคคลในการกำกับดูแลของรัฐสภา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๑

ปัจจุบันสถาบันพระปกเกล้ามีพันธกิจหลัก โดยการให้การศึกษาวิจัย จัดอบรม ส่งเสริมงานวิชาการการพัฒนาประชาธิปไตย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

นอกจากนี้ยังได้รับโอนพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาอยู่ร่วมกัน โดยได้ปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ที่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ อีกทั้งยังมีศูนย์ข้อมูลและจดหมายเหตุไว้บริการแก่ผู้สนใจใฝ่รู้ถึงพระราชคุณูปการของพระองค์ในด้านประชาธิปไตยและต่างๆหลากหลาย

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖