อำนาจอธิบไตยของรัฐสภา


อำนาจธิปไตยของรัฐสภา

การที่อำนาจสูงสุดแห่งรัฐสภาอยู่ที่รัฐสภา และรัฐสภาใช้อำนาจอธิบายไตยร่วมกับสถานการเมืองอื่น อันได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล และศาล คำว่าอำนาจอธิปไตย รัฐสภา มิได้หมยถึง อำนาจอธิปไตย หากแต่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แต่ประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยผ่านผู้แทนของตนในรัฐสภา และรัฐสภาเป็นผู้เลือกผู้ใช้อำนาจ อื่น เช่น รัฐสภาเป้นผู้เลือกรัฐบาล หรือรัฐสภาเป็นผู้เลือกประธานศาลสูงสุด เป็นต้น