องค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล


ผู้แต่ง รัชยา ภักดีจิตต์

ชื่อเรื่อง องค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปี พ.ศ 2550

บทคัดย่อ (PDF download)