หะริน หงสกุล


ผู้เรียบเรียง อัญชลี จวงจันทร์


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จเร พันธุ์เปรื่อง


พลอากาศเอกหะริน หงสกุล ประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภา

ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา บทบาทของวุฒิสภามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการนิติบัญญัติ ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ กำหนดให้วุฒิสภาทำหน้าที่สำคัญ คือ การเป็นองค์กรกลั่นกรองกฎหมาย ดังนั้น การทำงานของสมาชิกวุฒิสภาในกระบวนการนิติบัญญัติ จึงมีความสำคัญโดยมีประธานวุฒิสภาเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ซึ่งประธานวุฒิสภาทุกท่านต่างทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างยิ่ง และประธานวุฒิสภาอีกท่านที่มีบทบาทสำคัญทางการเมือง ทางการทหาร และงานเขียนของท่านได้สร้างประโยชน์ต่อวงการหนังสือของไทย คือ ท่านพลอากาศเอกหะริน หงสกุล

ประวัติ

พลอากาศเอกหะริน หงสกุล เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2457 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของหลวงอานุภาณดิสยานสวรรค์ (เชื่อ หงสกุล) อดีตธรรมการมณฑลพายัพ และพระพี่เลี้ยง หวน (สุรนินทน์) อดีตพระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้านครอบครัว สมรสกับคุณหญิงสว่างจิตต์ หงสกุล (คฤหานนท์) มีบุตร – ธิดา 3 คน คือ[1] พล.อ.ท.หญิง สหัทยา ประภาวัต คุณหญิงสทนา โสณกุล ณ อยุธยา และพลอากาศโทชวิน หงสกุล

ประวัติการศึกษา

- การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์

- การศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- โรงเรียนนายร้อยทหารบก

- โรงเรียนการบินรุ่น น.4

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 26

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ชุดที่ 3

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขารัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และพุทธศาสนา

ประวัติการทำงานด้านการทหาร

- ผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจำกรุงลอนดอน

- ดำรงตำแหน่งทูตฝ่ายทหารอากาศประจำประเทศอังกฤษ

- รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

- ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ

- เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

- รองเสนาธิการทหารอากาศ

- ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

- ราชองครักษ์พิเศษ

- นายทหารพิเศษประจำกองพันทหารอากาศโยธินที่ 1 รักษาพระองค์

นอกจากนั้น ยังดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

บทบาททางการเมือง

- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (27 สิงหาคม 2505 – 20 มิถุนายน 2511)

- สมาชิกวุฒิสภา (4 กรกฎาคม 2511 – 17 พฤศจิกายน 2514)

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (16 ธันวาคม 2515 – 11 ธันวาคม 2516)

- สมาชิกวุฒิสภา (26 มกราคม 2518 – 6 ตุลาคม 2519)

- สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (20 พฤศจิกายน 2519 – 20 ตุลาคม 2520)

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (15 พฤศจิกายน 2520 – 22 เมษายน 2522)

- สมาชิกวุฒิสภา (22 เมษายน 2522 – 22 เมษายน 2526)

- ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประธานรัฐสภา (28 พฤศจิกายน 2519 – 20 ตุลาคม 2520)

- ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานรัฐสภา (25 พฤศจิกายน 2520 – 22 เมษายน 2522)

- ประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภา (9 พฤษภาคม 2522 – 19 มีนาคม 2526)

ผลงานสำคัญ

การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ประดิษฐานอยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภา 1 และยังเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ภายหลังเหตุการณ์การปฏิรูปการปกครอง สมัย พล.ร.อ.สงัด ชะลออยู่ อดีตหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519[2]

ผลงานและเกียรติประวัติ

พลอากาศเอกหะริน หงสกุล เป็นนักเขียนที่สนใจการเขียนมาตั้งแต่เป็นนักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ มีผลงานลงพิมพ์ในแถลงการณ์ศึกษาเทพศิรินทร์ หนังสือชื่นชุมชนประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง หนังสือของกองทัพอากาศ เช่น เสนาสาร, ยุทธโกษ, เสนาศึกษา, ข่าวทหารอากาศ, สารชาวฟ้า, ผู้นำ นอกจากนั้นยังเขียนหนังสืออื่น ๆ เช่น เดลิเมล์วันจันทร์ ต่วยตูน ฯลฯ

หนังสือรวมเล่มได้แก่ พล.อ.อ.หะริน หงสกุล เขียน, พล.อ.อ.หะริน พูด, หนังสือแจกงานศพ, โรงเรียนเตรียมนายก, ข้างรั้วสีเทา, เรื่องสบายใจ 100 เรื่อง, ฯลฯ และยังมีตำราวิชาการทหารอีกหลายเล่ม จนได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักเขียนอาวุโส รางวัลนราธิป ประจำปี พ.ศ. 2546

พลอากาศเอกหะริน หงสกุล ได้สร้างเกียรติประวัติที่สำคัญ คือ การดำรงตำแหน่งทูตฝ่ายทหารอากาศประจำประเทศอังกฤษ และยังดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการทหาร คือเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการเมืองของไทย คือ การได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประธานวุฒิสภาหลายสมัย และยังเป็นประธานสภาระหว่าง พ.ศ. 2519 – 2526 นับว่าผลงานและเกียรติประวัติของพลอากาศเอกหะริน หงสกุล ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

พลอากาศเอกหะริน หงสกุล ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา ในช่วงเช้าของวันที่ 10 มีนาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศล 7 วัน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ รวมสิริอายุได้ 93 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมและมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน

หนังสือแนะนำให้อ่านต่อ

ศิษย์เก่านายเรืออากาศ, (2529) “หนังสือที่ระลึกฉลองอายุครบ 6 รอบ พลอากาศเอกหะริน หงสกุล ป.จ., ม.ป.ช.,ม.ว.ม. : ราชองครักพิเศษ นายทหารพิเศษประจำกรม”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารอากาศ.

ศิษย์เก่านายเรืออากาศ, (2529) “หนังสือที่ระลึกฉลองอายุครบ 6 รอบ พลอากาศเอกหะริน หงสกุล 29 สิงหาคม 2529”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ข่าวทหารอากาศ.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (2551) “ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา”. กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

ที่มา

ศิษย์เก่านายเรืออากาศ, (2529) “หนังสือที่ระลึกฉลองอายุครบ 6 รอบ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ป.จ., ม.ป.ช.,ม.ว.ม. : ราชองครักพิเศษ นายทหารพิเศษประจำกรม”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารอากาศ.

ศิษย์เก่านายเรืออากาศ, (2529) “หนังสือที่ระลึกฉลองอายุครบ 6 รอบ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล 29 สิงหาคม 2529”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ข่าวทหารอากาศ.

สปายหมายเลขหก, (2549) “รัฐธรรมนูญมาตรา 10 กับพระเจ้าอยู่หัว”. บันทึกของพล.อ.อ.หะริน หงสกุล (Homepage). สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, (ค.ศ. 1980) “แม่เล่าให้ฟัง”. สำนักพิมพ์ Silk worm Books, กรุงเทพฯ.

อ้างอิง

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, “แม่เล่าให้ฟัง”. สำนักพิมพ์ Silk worm Books, กรุงเทพฯ, ค.ศ. 1980.
  2. ศิษย์เก่านายเรืออากาศ, (2529) “หนังสือที่ระลึกฉลองอายุครบ 6 รอบ พลอากาศเอกหะริน หงสกุล 29 สิงหาคม 2529”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารอากาศ.