หมวดหมู่:เอกสารวิชาการ


สรุปเนื้อหาสัมมนาพิเศษ เรื่อง“ตอบโจทย์......แก้รัฐธรรมนูญ”

การใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน : บทเรียนจากอดีต สู่ "สิทธิ" ที่เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ โดย นางสาวปัทมา สูบกำปัง

รัฐบาลไทยกับความชอบธรรมทางการเมือง โดย ดร.วีระ เลิศสมพร (Veera Lertsomporn) กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ.เชียงใหม่

เสรีภาพสื่อ-เสรีภาพประชาชน อุปสรรคที่ขัดต่อเจตนารมณ์ โดย บุญเลิศ คชายุทธเดช (ช้างใหญ่)

การสร้างดุลยภาพระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร โดย บุญเลิศ คชายุทธเดช (ช้างใหญ่)

ระบบการเลือกตั้ง โดย ร.ศ. อัษฎางค์ ปาณิกบุตร

บทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมือง ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

แถลงการณ์ร่วมไทย – กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร กับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต ศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

บทวิเคราะห์ทางวิชานิติศาสตร์ ต่อคำสั่งศาลปกครองกลางกำหนดวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวฯในคดีแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต ศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

การเมืองต้องนำการทหาร:_ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน

ความผิดฐาน_“หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ”:_เอกลักษณ์ประชาธิปไตยไทยในกระแสประชาธิปไตยโลก

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน หลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550

สกว.กับงานวิจัยใน 3 จชต.(3)ตอนชาวบ้านทำวิจัย

แผนพัฒนาประชาธิปไตย เรื่อง“ก้าวต่อก้าว การพัฒนาประชาธิปไตย ไทย เกาหลีใต้และมาเลเซีย”

แนวทางไปสู่การเป็นชาตินิยม

การบริหารด้านการเมืองการปกครอง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องคุยกับกลุ่มขบวนการ?

รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้:บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี

ความชอบธรรมทางการเมือง.. กติกา กลไก การบังคับใช้ และคุณธรรม รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หน้าหลัก

ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด