หมวดหมู่:วารสารสถาบันพระปกเกล้า

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 14:54, 19 มีนาคม 2555 โดย Apirom (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)


ข้อมูลเกี่ยวกับวารสารสถาบันพระปกเกล้า

วารสารสถาบันพระปกเกล้า เป็นวารสารทางวิชาการที่สถาบันพระปกเกล้าจัดทำขึ้น โดยรวบรวมงานเขียนทางวิชาการและงานศึกษาวิจัย ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และติดตามประเมินผล ในมิติทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และประเด็นการบริหารราชการที่เกี่ยวข้อง ของประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการที่สำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การต่อยอดพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในเชิงวิชาการแก่นักศึกษาและประชาชนผู้ให้ความสนใจต่อไป


หน้าหลัก

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 27 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 27 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "วารสารสถาบันพระปกเกล้า"

หมวดหมู่นี้มีอยู่เพียงหน้าต่อไปนี้