หมวดหมู่:ประธานสภาผู้แทนราษฎร


Wbar purple2.jpg
ประธานรัฐสภา
  1. ที่มาของประธานสภาผู้แทนราษฎร
  2. การดำรงตำแหน่งของประธานสภาผู้แทนราษฎร
  3. อำนาจหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎร

หน้าหลัก
1. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)


3. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)


5. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)


7. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)


9. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)


11. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)


13. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)


15. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)


17. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)


19. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)


21. นายพึ่ง ศรีจันทร์


23. พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ราชธรรมนิเทศ)


25. พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที)


27. นายศิริ สิริโยธิน พลตรี ศิริ สิริโยธิน หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายประภาศน์ อวยชัย


29. นายอุทัย พิมพ์ใจชน พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล


31. นายอุทัย พิมพ์ใจชน


33. นายปัญจะ เกสรทอง นายอุกฤษ มงคลนาวิน


35. นายมารุต บุนนาค


37. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา


39. นายอุทัย พิมพ์ใจชน


41. นายยงยุทธ ติยะไพรัช


43. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์


2. เจ้าพระยาพิชัยญาติ


4. พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)


6. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)


8. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)


10. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)


12. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)


14. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)


16. พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)


18. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)


20. นายเกษม บุญศรี


22. นายเกษม บุญศรี


24. พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)


26. พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)


28. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์


30. นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์


32. นายชวน หลีกภัย


34. นายอาทิตย์ อุไรรัตน์


36. นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ


38. นายพิชัย รัตตกุล


40. นายโภคิน พลกุล นายมีชัย ฤชุพันธุ์


42. นายชัย ชิดชอบ


สื่อในหมวดหมู่ "ประธานสภาผู้แทนราษฎร"

2 ไฟล์ต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 2 ไฟล์