หมวดหมู่:ประธานรัฐสภา


Wbar purple2.jpg
ประธานรัฐสภา
  1. ที่มาของประธานรัฐสภา
  2. การดำรงตำแหน่งของประธานรัฐสภา
  3. อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภา

หน้าหลัก


1. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี


3. พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี


5. พระยามานวราชเสวี


7. พลเอก พระประจนปัจนึก


9. นายทวี บุญยเกตู


11. พลตรีศิริ สิริโยธิน


13. นายประภาศน์ อวยชัย


15. นายอุทัย พิมพ์ใจชน


17. หะริน หงสกุล (พลอากาศเอก)


19. ศาสตราจารย์อุกฤษ มงคลนาวิน


21. นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ


23. นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ


25. นายพิชัย รัตตกุล


27. นายยงยุทธ ติยะไพรัช


29. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์


2. เจ้าพระยาพิชัยญาติ


4. เจ้าพระยาศรีธรรมมาธิเบศ


6. พันตรี วิลาศ โอสถานนท์


8. พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร


10. พันเอก นายวรการบัญชา


12. พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช


14.นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์


16. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ


18. นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ


19. ศาสตราจารย์อุกฤษ มงคลนาวิน


22. ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค


24. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา


26. นายโภคิน พลกุล


28. นายชัย ชิดชอบ


หน้าในหมวดหมู่ "ประธานรัฐสภา"

4 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 4 หน้า