หมวดหมู่:งานวิจัย

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 12:47, 31 พฤษภาคม 2555 โดย Apirom (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)


เอกสารวิจัยของสถาบันในห้องสมุด ปี 50 และ 51

ชุดผลงานวิจัยเด่น สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

อีก้อหรืออาข่า(Akha)

อำนาจอธิบไตยของรัฐสภา

สาเหตุแห่งการแทรกแทรงทางการเมือง

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพทางเพศกับการเมือง ของสถาบันพระปกเกล้า โดย รองศาสตราจารย์ การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน(กรกฎาคม 2549)


หน้าหลัก