หมวดหมู่:กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น


Wbar purple2.jpg
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
  1. กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
  3. กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา
  4. กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณ และรายได้ท้องถิ่น
  5. กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน
  6. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  7. กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
  8. กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน

หน้าหลัก

หน้าในหมวดหมู่ "กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น"

หมวดหมู่นี้มีอยู่เพียงหน้าต่อไปนี้