หน้าหลัก

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 13:03, 15 ธันวาคม 2559 โดย WikiSysop (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
ฐานข้อมูลสารานุกรมสรุปหัวข้อการเมืองการปกครองของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในขณะนี้มี 3,058 บทความ

 

 
บทความคัดสรรเดือนนี้
 
บทความล่าสุด
 
อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นต้นมา การปกครองประเทศจะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและมีรัฐสภา เป็นสถาบันหลักที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้น อ่านต่อ...