สังคมไทย (พ.ศ. 2549 - 2552)


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤตพรรคสังคมไทย (2549 - 2552)

พรรคสังคมไทย มีชื่อย่อ สท. ชื่อภาษาอังกฤษ Social Thai Party ชื่อย่อ STP. วันที่ประชุมจัดตั้งพรรค ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรคสังคมไทเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2549 วันที่จดทะเบียนตั้งพรรค 20 กรกฎาคม 2549 นายทะเบียนพรรคการเมืองที่ลงชื่อรับรองพรรค พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 15/2549 (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541) ที่ตั้งพรรค สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ 104/178 หมุ่ที่ 5 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ชื่อพรรคสังคมไทยเคยมีใช้มาแล้วในประวัติศาสตร์การเมืองไทย 1 ครั้งและไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

นางสาวภัณฑิมา ภูวษิตย์ หัวหน้าพรรคและผู้จัดตั้งพรรคได้แถลงว่าอุดมการณ์ของพรรคสังคมไท เป็นไปในทางกึ่งสังคมนิยม (semi – socialism) กล่าวคือ สร้างประชาธิปไตยให้เป็นของประชาชนคนส่วนใหญ่ สร้างพรรคให้เป็นพรรคของมวลชน ชนชั้นที่มีรายได้ต่ำ กรรมกร กรรมาชีพหาเช้ากินค่ำให้มีความตื่นตัว มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายพรรคการเมืองในแนวนโยบายมหาชน และจัดตั้งองค์กรพัฒนาเพื่อประชาธิปไตย และยกระดับแนวความคิดทางการเมืองให้กับประชาชนที่มีความสนใจ หลักการที่สำคัญที่สุดของอุดมการณ์สังคมนิยมคือ ให้ทุกคนมีจิตสำนึก สร้างความชอบธรรมในระบบเศรษฐกิจและในสังคมให้เกิดขึ้น ลดช่องว่างของชนชั้นที่ห่างกันในแง่ของรายได้ ฐานะความเป็นอยู่ในสังคมไทย ลดความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบต่อกันลง เพื่อพี่น้องร่วมชาติร่วมโลกทุกคนไม่ว่าจะผิวขาว ผิวดำ เพศใด ๆ ศาสนาใด ๆ คนปกติหรือคนพิการ ชนเผ่าใด ๆ จะต่างกันด้วยอุดมการณ์หรือความเชื่อใด ๆ ก็ล้วนแต่เป็นสมาชิกทางสังคมที่ต้องมีความเสมอภาคกัน จะต้องได้รับความเป็นธรรม มีสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในสังคมมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน สิทธิมนุษย์ชนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นจริง พรรคให้ความสำคัญต่อการพัฒนาครอบครัวไทย ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้อยู่ดีกินดี มีความรัก ความอบอุ่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ประชาชนจะต้องมีความรัก ความเอื้ออารีต่อกันประชาชนคือ ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด พัฒนาเชิดชูประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนวัฒนธรรมที่ดีงาม ขจัดวัฒนธรรมที่เลวทรามออกไป พัฒนาการเกษตรให้เป็นแหล่งธัญญาหารที่ยิ่งใหญ่ของโลกแห่งหนึ่งรักษาเอกลักษณ์ของไทย รักษาความเป็นไทย มีความเป็นชาตินิยมบนความพอดี และสร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงและแบบพึ่งพาตัวเองสำหรับประชาชนหรือชุมชน การพึ่งพาตัวเอง หมายความว่า ชุมชนจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสวัสดิการของตัวเองและเพื่อการพัฒนาของเขาเอง จะต้องไม่มีความคิดว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานในท้องถิ่นจะมาช่วยทำนั่นทำนี่ให้ก่อนที่ตัวเองจะได้ทำอะไรให้ก้าวหน้า จะได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกในรูปแบบของการแนะนำความชำนาญและเงินกู้ยืมมาทำทุน ซึ่งจำเป็นจะต้องตระหนักให้ดีด้วยว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องชดใช้คืนให้กับรัฐไม่ทางตรงก็ทางอ้อม พร้อมกันนี้ต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ทางการเมือง โดยมุ่งเน้นให้นักการเมืองมีจริยธรรม ศีลธรรมเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม สร้างจิตสำนึกในหมู่นักการเมืองให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงขึ้น ผู้นำที่ขาดจิตสำนึก และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติไร้จริยธรรมทางการเมือง จะต้องได้รับการลงโทษจากประชาชนและสังคมเป็นบทเรียนต่อไป รวมถึงพรรคต้องการให้กระจายอำนาจทางการเมือง ขจัดสิ้นการผูกขาดทางการเมืองของคนบางกลุ่มที่ใช้อำนาจทางการเมือง แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้อง

ทั้งนี้ใช้เครื่องหมายเป็นภาพวงกลมสองวงประกอบเป็นพื้นที่สีขาว เส้นวงกลมเป็นเส้นสีน้ำเงิน มีเส้นรอบวงกลมด้านนอกเป็นสีแดงวงกลมนอกภายในบรรจุอักษรสีน้ำเงินชื่อพรรคเป็นภาษาไทยว่า “พรรคสังคมไท” อยู่ด้านบน และมีชื่อเป็นอักษรสีน้ำเงินภาษาอังกฤษว่า “SOCIAL THAI PARTY” อยู่ด้านล่าง โดยมีดาวสีน้ำเงินคั่นกลางข้างละหนึ่งดวง วงกลมในประกอบด้วย ภาพพานรัฐธรรมนูญสีทองอยู่ตรงกลางของวงกลม มีรวงข้าวสีทองรองรับอยู่ด้านล่าง ความหมายคือพรรคสังคมไทยเป็นพรรคที่จะดำเนินนโยบายโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักและยึดถือจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแบบไทย ให้รู้จักวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีการกระจายรายได้ให้ถึงระดับรากหญ้า วงกลมใน ประกอบด้วย พานรัฐธรรมนูญสีทองอยู่ตรงกลางของวงกลม มีรวงข้าวสีทองรองรับอยู่ด้านล่าง พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง อุดมการณ์ของพรรคจะดำเนินนโยบาย โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของชาติ รวงข้าวสีทอง หมายถึง ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเป็นเกษตรกรและประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวสำคัญอันดับหนึ่งของโลก โดยมีข้าวเป็นสินค้าหลักส่งไปขายทั่วโลกรวงข้าวสีทองยังหมายความถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญก้าวหน้า ด้านการเกษตรของประเทศจะต้องได้รับการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยไม่กระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกรและยกระดับรายได้ฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ทั้งนี้พรรคสังคมไทยเน้นย้ำในนโยบายเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงฐานะอยู่เหนือการเมืองอย่างแท้จริง และจะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป เพราะประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุด จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับฟังกระแสพระราชดำรัส พระราชปรารภพระราชวินิจฉัยโดยถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น เพื่อนำไปปฏิบัติให้สังคมได้อยู่อย่างสงบสุขและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศต่อไป

ส่วนนโยบายส่งเสริมและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย เป้าหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับภาวะความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สถานะการดำรงชีพอยู่ ให้เหมาะสมกับสถานะของครอบครัวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนาจอธิปไตยจะต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง พรรคสังคมไทยกล่าวว่า พรรคการเมืองจะต้องมีรากฐานแนวความคิด การกำหนดนโยบายการบริหารประเทศจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักการ และเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ พรรคจะดำเนินการให้ประชาชนทุกระดับสาขาอาชีพ และผู้มีความรู้ ความสามารถมีความสนใจด้านการเมืองได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนในการกำหนดนโยบายอย่างจริงจัง การเลือกตั้งทุกระดับจะต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยองค์กรอิสระ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจัง และห้ามมิให้ผู้นำท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวและมีส่วนได้ส่วนเสียกับพรรคการเมืองและฝ่ายการเมืองโดยเด็ดขาด พรรคจะส่งเสริมระบบพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง โดยรัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้เท่าเทียมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้เป็นธรรมกับทุกพรรคเพื่อป้องกันการผูกขาดทางการเมือง ให้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ มีอิสระและเที่ยงธรรมในการเสนอข้อมูล ข่าวสารของสื่อมวลชนในการการตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกติของนักการเมือง ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่นพ่อค้า นักธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ที่น่าสนใจคือแก้ไขพระราชบัญญัติพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองทุกพรรคมีสิทธิในการออกเสียงเสนอกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง กำหนดเป็นกฎหมายคุ้มครองกับผู้ร้องการให้รางวัล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบมากขึ้น ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การออกเสียงประชามติถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักการเมืองท้องถิ่น โดยเข้าชื่อร้องขอได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง นโยบายทางการเมืองและการบริหารการปกครองของพรรคสังคมไทยนั้นสรุปย่อว่า “เพื่อสร้างคุณธรรม วัฒนธรรมนำการเมือง ให้นักการเมืองทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติ มีจริยธรรมทางการเมือง เคารพสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และเร่งปฏิรูปการเมือง โดยเร่งรัดพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันหลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตย” ทั้งนี้ยังส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยมิชอบ เช่น การซื้อเสียง การให้สินบนเจ้าพนักงานการเสนอผลประโยชน์สิ่งตอบแทนเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างรุนแรง

ไม่นานนักหลังจากพรรสังคมไทยดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ไม่นาน วันที่ 4 มีนาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง จำนวน 26 พรรค เนื่องจากมีสมาชิกไม่ถึง 5,000 คน หรือไม่ได้ดำเนินการให้มีสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งมีชื่อพรรคพลังแผ่นดินอยู่ในลำดับที่ 18


ที่มา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 87ง (31 สิงหาคม 2549), น. 115 -173.

กกต. สั่ง 26 พรรคการเมืองสิ้นสภาพ. http://www.bangkokbiznews.com/home/news/politics