สถาบันพระปกเกล้า


ผู้เรียบเรียง รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต


สถาบันพระปกเกล้า

เป็นองค์กรอิสระทางวิชาการในกำกับของรัฐสภา มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 โดยมีฐานะเทียบเท่ากองอยู่ในสังกัดของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า สถาปนาเป็นสถาบันอิสระ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นราชการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2541 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2541

สถาบันพระปกเกล้า มีคณะกรรมการกำกับดูแลที่ประกอบด้วยประธานรัฐสภาเป็นประธาน ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธาน และผู้นำฝ่ายค้านเป็นกรรมการ กับกรรมการอื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการสถาบัน รวมกันจำนวน 21 คน ส่วนงานในสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สำนักงานเลขาธิการ และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านงบประมาณ สถาบันพระปกเกล้าได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากงบประมาณแผ่นดินบางส่วน ในด้านการฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้าได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมในหลายสาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่ การเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ โดยเน้นที่แนวคิดประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี ทั้งสำหรับบุคคลในวงการเมือง วงราชการ และภาคธุรกิจ ตลอดจน ประชาชนพลเมืองทั่วไป โดยมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ