ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย


พระมหากษัตริย์

“กษัตริย์”

วิวัฒนาการสถาบันพระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัย

พระมหากษัตริย์ไทยสมัยอยุธยา

พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย

พระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐

พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ตาม มาตรา ๑๐

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามครรลองประชาธิปไตย

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งคณะองคมนตรี

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

พระราชอำนาจแก้ไขกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

พระราชอำนาจในการแต่งตั้งพระรัชทายาท

พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ

พระราชอำนาจในการสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ

พระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

พระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

พระราชอำนาจในการเรียกประชุม เปิดประชุม ปิดประชุม และขยายเวลาประชุมของรัฐสภา

พระราชอำนาจในการยุบสภาฯ แต่งตั้งประธานและรองฯ สส.และสว.ผู้นำฝ่ายค้าน

พระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี

พระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

พระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พระราชอำนาจในการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

พระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พระราชอำนาจในการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษาและตุลาการ

พระราชอำนาจในการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์ พระราชฐานหรือระเบียบการปกครองในพระราชสำนัก

กฎมณเฑียรบาล

กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรในพระราชสำนัก

พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙

พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐

แนวคำวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.๒๔๙๕

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์กับกฎหมายอื่นๆ