ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า


เรื่อง - ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

โดย - ผณิตา ไชยศร

จำนวน - 78 หน้า

พิมพ์ครั้งที่ 1 - ตุลาคม 2556

Download PDF - ปก