ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐสิงคโปร์


เรื่อง - ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐสิงคโปร์

โดย - ศุภกิจ แดงขาว และ เอกวีร์ มีสุข

จำนวน - 112 หน้า

พิมพ์ครั้งที่ 1 - สิงหาคม 2556

Download PDF - ปก