ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


เรื่อง - ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดย - นรุตม์ เจริญศรี

จำนวน - 96 หน้า

พิมพ์ครั้งที่ 1 - สิงหาคม 2556

Download PDF - ปก