ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: สหพันธรัฐมาเลเซีย


เรื่อง - ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: สหพันธรัฐมาเลเซีย

โดย - ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

จำนวน - 84 หน้า

พิมพ์ครั้งที่ 1 - สิงหาคม 2556

Download PDF - ปก