พระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี


พระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นากยกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ ดังนี้

“มาตรา ๒๑๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นากยกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ”

พระราชอำนาจในการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติรองรับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งและการพ้นจากตำหน่งของข้าราชการฝ่ายทหารและข้าราชการฝ่ายพลเรือนในตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเท่าไว้ดังนี้

“มาตรา ๒๒๗ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย”


หน้าหลัก | พระราชอำนาจ