พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์


พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์

รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรองรับให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์ รวมทั้งการพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗ ว่า

“มาตรา ๑๗ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย”


หน้าหลัก | พระราชอำนาจ