พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


ผู้เรียบเรียง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้ายใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 พระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ฯ

ภายหลังทรงศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษได้พอสมควรตามประเพณี ขัตติยราชกุมารแล้ว ในปี พ.ศ. 2449 ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ที่วิทยาลัยอีตัน (Eton College) ในชั้นมัธยม จากนั้นทรงเข้าศึกษาในโรงเรียน นายร้อยเมืองวูลิช (The Royal Military Academy, Woolwich) ทรงสำเร็จในวิชาการ ทหารปืนใหญ่ม้าและทรงได้รับแต่งตั้งเป็น นายร้อยตรีกิตติมศักดิ์ แห่งกองทัพบก อังกฤษ หลังจากนั้นเสด็จกลับมาทรงรับราช การเป็นนายทหารปืนใหญ่อยู่ 6 ปี

ในปี พ. ศ. 2460 ได้ทรงผนวชและจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเข้า ศึกษาพระธรรมวินัยและรับใช้บวรพุทธศาสนา จากนั้นทรงลาผนวช