พระมหากษัตริย์กับกฎหมายอื่นๆ


ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบทบัญญัติของกฎหมายไทยในหัวข้อเรื่องคำว่า “กษัตริย์” นี้ ได้รวบรวมเอกสารตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์โดยจัดแบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ


ภาค ๑ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์ พระราชฐาน หรือระเบียบการปกครองในพระราชสำนัก ได้แก่ กฎมณเฑียรบาล


ภาค ๒ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรในราชสำนัก ได้แก่

๑.พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙

๒.พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐

๓.พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.๒๔๙๕


ภาค ๓ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์อยู่อีกหลายฉบับ แต่ได้มีการนำไปรวบรวมอยู่ในหัวข้อเรื่องอื่นๆ อีก ได้แก่

๑.พระราชบัญญัติให้ตราแผ่นดิน รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๘

๒.พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร รัตนโกสินทร์ศก ๑๓๐

๓.พระราชบัญญัติเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๔.พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ.๒๕๐๒

๕.พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ.๒๕๓๕

๖.พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.๒๕๓๙

๗.พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ.๒๕๓๙


พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒


หน้าหลัก | กฎหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์