ผู้เข้าเยี่ยมชม ดูงาน ปรึกษาร่วมงาน กับสถาบันพระปกเกล้า


ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เข้าหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในด้านการพัฒนาการศึกษา


Dr. Michael Hollander ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันด้านการศึกษาทางการเมืองและการประเมินผล และ Dr. Canan Atilgan ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เข้าหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในด้านการพัฒนาการศึกษาสำหรับพลเมืองของประเทศไทยและเยอรมันร่วมกับผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ได้แก่ ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รศ. วุฒิสาร ตันไชย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์ นส.สร้อยนภา วัฒนากิตติกูล โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และ อ.เธียรชัย ณ นคร เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า


Thursday 29 May 2008 venue Rampaipannee Meeting Room, KPI Dr. Michael Hollander, a German expert in political education and evaluation, and Dr. Canan Atilgan, Konrad Adenauer Stiftung’s Resident Representative to Thailand, discussed development of civic education in Thailand and Germany with KPI executive members- Dr. Borwornsak Uwanno, Assoc. Prof. Woothisarn Tanchai, Dr. Aran Sotthibandhu and Ms. Sroinapa Wattanakittikul. Former Education Minister Dr. Wichit Srisa-an and Prof. Tienchai Na nakorn from the Thammasat University Law Faculty also joined the meeting. The meeting was held on Thursday 29 May 2008 at Rampaipannee Meeting Room, King Prajadhipok’s Institute.


นาย Adny Aman เจ้าหน้าที่โครงการจากสถาบันเพื่อประชาธิปไตยและการช่วยเหลือด้านการเลือกตั้ง (Institute for Democracy and Electoral Assistance หรือ IDEA) จากประเทศสวีเดน

ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และ นางสาวสร้อยนภา วัฒนากิตติกูล รักษาการณ์ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และพัฒนา ร่วมรับรอง นาย Adny Aman เจ้าหน้าที่โครงการจากสถาบันเพื่อประชาธิปไตยและการช่วยเหลือด้านการเลือกตั้ง (Institute for Democracy and Electoral Assistance หรือ IDEA) จากประเทศสวีเดน โดยมีประเด็นสนทนาและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในอนาคต


Monday 2 June 2008 Venue Guest Room, King Prajadhipok’s Institute Prof. Dr. Borwornsak Uwanno, Secretary General of King Prajadhipok’s Institute (KPI), Dr. Thawilwadee Bureekul, Director of Research and Development Office, General Ekkachai Srivilat, Director of Peace and Governance Office and Ms. Sroinapa Wattanakittikul, Acting Director of Training, Dissemination and Public Relations welcomed Mr. Adhy Aman, Programme Officer from Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) to discuss future academic cooperation between KPI and IDEA.