ประชาพิจารณ์


ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร


ประชาพิจารณ์

ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการจัดทำประชาพิจารณ์นี้อาจกระทำโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้เพื่อที่จะรับฟังความเห็นของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือประเด็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการของรัฐ เป็นต้น

การทำประชาพิจารณ์ควรจะเป็นสิ่งที่ทำก่อนการออกเสียงประชามติ หรือเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนโดยไม่ต้องมีการลงคะแนน เพื่อที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐสภาจะนำเอาความคิดเห็นของประชาชนเข้าไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจต่อไป