บุคคลสำคัญของโลก


พุทธศักราช ๒๕๕๖ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศราชสดุดีให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และเชิญชวนให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกัน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินนโยบายทั้งขยายและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา คือ ได้ขยายการศึกษาขั้นประถมศึกษาจนครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าเล่าเรียนด้วยการยกเลิกการเก็บเงิน “ค่าศึกษาพลี

พัฒนาคุณภาพของครูโดยการริเริ่มการฝึกหัดครู ปรับปรุงหลักสูตรและการสอบแข่งขัน กำกับมาตรฐานโรงเรียนราษฎร์ ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษา คือ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ประสาทปริญญาได้ อีกทั้งทรงสนับสนุนการศึกษาวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษด้วยการพระราชทานทุนส่วนพระองค์ โดยทรงเน้นย้ำเรื่องการอบรมศีลธรรมจรรยาด้วย นอกจากนั้นยังทรงสร้างภาพยนตร์สารคดีและนิทานสอนใจเป็นสื่อการศึกษาตามอัธยาศัย ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภาเพื่อรวบรวมชำระหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติรวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรม

อีกทั้งทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ โดยทรงใช้ความสนพระราชหฤทัยในศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการทรงดำเนินการการทูตสาธารณะเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ

องค์การยูเนสโก จึงเห็นสมควรถวายราชสดุดีว่า “ทรงเป็นหนึ่งในบรรดาบุคคลสำคัญของโลก”

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖