บั้นปลายพระชนม์ชีพ 3


เอกสารการซื้อขายของเจ้าของบ้านพักชาวอังกฤษคือหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าครั้งหนึ่งที่นี่คือ พระตำหนักเวนคอร์ต ที่[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]เคยประทับ และภายหลังจากทรงย้ายออก พระตำหนักแห่งนี้ถูกซื้อขายเปลี่ยนมือหลายครั้ง จนกระทั่งทุกวันนี้ ที่นี่เป็นบ้านพักส่วนบุคคลของชาวอังกฤษ

เมื่ออังกฤษเข้าสู่สงคราม ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นเหตุให้ต้องย้ายที่ประทับหลายครั้ง เพื่อความปลอดภัยและในที่สุดได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ พระตำหนักคอมพ์ตัน เฮาส์ ซึ่งขณะนั้นพระอาการประชวรโรคพระหทัยกำเริบหนักขึ้น

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖