ชุดผลงานวิจัยเด่น สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าชุดโครงการวิจัย เรื่องการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ชุดโครงการดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เสนอคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานการวิจัย ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Indicators of Good Governance)บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ/บุญมี ลี้ สถาบันพระปกเกล้า

ชุดโครงการนักการเมืองถิ่น สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ชุดโครงการวัดระดับการให้บริการสาธารณะ

ชุดโครงการวิจัยรัฐสภาเปรียบเทียบ

ชุดโครงการศึกษาเพื่อปฏิรูปกฎหมายไทย รายงานการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยคณะรัฐมนตรี

ชุดโครงการสำรวจข้อมูลเชิงสถิติ

ชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับองค์กรอิสระ พันธกิจตามรัฐธรรมนูญ การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ชุดโครงการเกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้ง

ชุดโครงการประชาธิปไตย

ชุดโครงการการมีส่วนร่วม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ชุดโครงการจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการด้านการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบประชาเสวนาหาทางออก (Deliberative Democracy) อาทิ การเสริมสร้างพลังทางกฎหมาย, การเสริมสร้างทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน