ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาติประชาชน (พ.ศ. 2534)"


 
แถว 1: แถว 1:
'''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
+
 
 +
'''ผู้เรียบเรียง '''รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
 +
 
 +
'''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
  
 
----
 
----
  
 +
'''พรรคชาติประชาชน (2534)'''
  
'''พรรคชาติประชาชน (2534)'''
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พรรคชาติประชาชน หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า THE NATION AND PEOPLE PARTY ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2534 ตามทะเบียนเลขที่ 28/2534 ภายใต้[[พระราชบัญญัติพรรคการเมือง_พ.ศ._2524|พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524]] โดยสำนักงานใหญ่ของพรรคมีที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 98/75 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร <ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 163, วันที่ 17 กันยายน 2534, หน้า 767.</ref>
  
พรรคชาติประชาชน หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า THE NATION AND PEOPLE PARTY ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2534 ตามทะเบียนเลขที่ 28/2534 ภายใต้[[พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524]] โดยสำนักงานใหญ่ของพรรคมีที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 98/75 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร <ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 163, วันที่ 17 กันยายน 2534, หน้า 767.</ref>
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พรรคชาติประชาชนใช้เครื่องหมายพรรคเป็นรูปวงกลม ภายในมีตัวอักษร “พรรคชาติประชาชน” และ “THE NATION AND PEOPLE PARTY” ธงชาติไทย รวงข้าว และรูปประชาชนปรากฏอยู่ <ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 163, วันที่ 17 กันยายน 2534, หน้า 767.</ref>
  
พรรคชาติประชาชนใช้เครื่องหมายพรรคเป็นรูปวงกลม ภายในมีตัวอักษร “พรรคชาติประชาชน” และ “THE NATION AND PEOPLE PARTY” ธงชาติไทย รวงข้าว และรูปประชาชนปรากฏอยู่ <ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 163, วันที่ 17 กันยายน 2534, หน้า 767.</ref>
+
'''นโยบายของพรรคชาติประชาชน พ.ศ. 2534''' <ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 163, วันที่ 17 กันยายน 2534, หน้า 769-800.</ref>
  
 +
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พรรคชาติประชาชนมีนโยบายและความแน่วแน่ตั้งมั่นในการประสานความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมดำเนินงานบริหารพัฒนาประเทศอันเป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นำพาไปสู่ประเทศความรุ่งเรือง พลเมืองเป็นสุขทั่วกัน โดยยึดมั่นการปกครอง[[ระบอบประชาธิปไตย|ระบอบประชาธิปไตย]] อันมีองค์[[พระมหากษัตริย์|พระมหากษัตริย์]]ทรงเป็นประมุขสูงสุดของประเทศ พรรคชาติประชาชนจักรักษาชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์ และ[[รัฐธรรมนูญ|รัฐธรรมนูญ]]ด้วยชีวิต
  
'''นโยบายของพรรคชาติประชาชน พ.ศ. 2534''' <ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 163, วันที่ 17 กันยายน 2534, หน้า 769-800.</ref>
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พรรคชาติประชาชนมีความตั้งใจและเชื่อมั่นว่าสังคมของไทยเป็นสังคมที่เก่าแก่ ปฏิบัติกันมาเป็นจารีตประเพณีในการเคารพระบบอาวุโส มีการปกครองดุจญาติพี่น้อง การดำเนินงานสิ่งใดอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนย่อมเป็นความประสงค์ที่พรรคชาติประชาชนต้องการอย่างยิ่ง ในด้านเศรษฐกิจของชาติเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรทุกองค์กรมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ โดยจักช่วยเหลือองค์กรที่ด้อยกำลังแต่ไม่ด้อยความสามารถ สนับสนุนด้านทุนจากการจัดตั้งกองทุนให้เจริญเติบโตเข้าสู่ตลาดโลกได้ ส่วนองค์กรที่ช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ก็ส่งเสริมให้เป็นกำลังทางเศรษฐกิจอันเข้มแข็งต่อไปในตลาดโลกด้วยเช่นกัน ในด้านผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจะมีการจัดสรรให้อยู่ในภาวการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศที่เป็นระบบอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนเป็นสำคัญ
  
พรรคชาติประชาชนมีนโยบายและความแน่วแน่ตั้งมั่นในการประสานความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมดำเนินงานบริหารพัฒนาประเทศอันเป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นำพาไปสู่ประเทศความรุ่งเรือง พลเมืองเป็นสุขทั่วกัน โดยยึดมั่นการปกครอง[[ระบอประชาธิปไตย]] อันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสูงสุดของประเทศ พรรคชาติประชาชนจักรักษาชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์ และ[[รัฐธรรมนูญ]]ด้วยชีวิต
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พรรคชาติประชาชนเคารพใน[[สิทธิมนุษยชน|สิทธิมนุษยชน]]เป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าทุกผู้ทุกชนที่เกิดในผืนแผ่นดินไทยมี[[ความเท่าเทียม|ความเท่าเทียม]]กันภายใต้[[รัฐธรรมนูญ|รัฐธรรมนูญ]] ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ จะไม่มีการทอดทิ้ง ตรงกันข้าม พรรคชาติประชาชนกลับสนับสนุนส่งเสริมให้เป็น[[พลเมือง|พลเมือง]]ที่มีความสุขตามความมุ่งหมายของการประกันสังคมที่ดี ทั้งนำพาให้ทุกชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินตามปัจจัยที่สำคัญของประชาชน
  
พรรคชาติประชาชนมีความตั้งใจและเชื่อมั่นว่าสังคมของไทยเป็นสังคมที่เก่าแก่ ปฏิบัติกันมาเป็นจารีตประเพณีในการเคารพระบบอาวุโส มีการปกครองดุจญาติพี่น้อง การดำเนินงานสิ่งใดอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนย่อมเป็นความประสงค์ที่พรรคชาติประชาชนต้องการอย่างยิ่ง ในด้านเศรษฐกิจของชาติเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรทุกองค์กรมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ โดยจักช่วยเหลือองค์กรที่ด้อยกำลังแต่ไม่ด้อยความสามารถ สนับสนุนด้านทุนจากการจัดตั้งกองทุนให้เจริญเติบโตเข้าสู่ตลาดโลกได้ ส่วนองค์กรที่ช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ก็ส่งเสริมให้เป็นกำลังทางเศรษฐกิจอันเข้มแข็งต่อไปในตลาดโลกด้วยเช่นกัน ในด้านผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจะมีการจัดสรรให้อยู่ในภาวการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศที่เป็นระบบอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนเป็นสำคัญ
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พรรคชาติประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเข้าเป็นส่วนร่วมในการบริหารประเทศชาติตามวิถีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยการมอบการบริหารในรูปของส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ไปจนถึงระดับชาติ ถ้าเห็นว่าประชาชนมีความสามารถที่อยู่ในเกณฑ์ของ[[รัฐธรรมนูญ|รัฐธรรมนูญ]] นอกจากนี้ยังคำนึงถึงว่าชาตินั้นมาจากประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาล ฉะนั้น การดำเนินการสิ่งใดย่อมต้องฟังความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน
  
พรรคชาติประชาชนเคารพใน[[สิทธิมนุษยชน]]เป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าทุกผู้ทุกชนที่เกิดในผืนแผ่นดินไทยมี[[ความเท่าเทียม]]กันภายใต้[[รัฐธรรมนูญ]] ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ จะไม่มีการทอดทิ้ง ตรงกันข้าม พรรคชาติประชาชนกลับสนับสนุนส่งเสริมให้เป็น[[พลเมือง]]ที่มีความสุขตามความมุ่งหมายของการประกันสังคมที่ดี ทั้งนำพาให้ทุกชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินตามปัจจัยที่สำคัญของประชาชน
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พรรคชาติประชาชนมีนโยบายแน่วแน่กับมิตรประเทศทุกประเทศในโลกที่แสดงการเป็นมิตรกับประเทศไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีกันทุก ๆ ประเทศทั่วโลกนั้น พรรคชาติประชาชนยึดถือวัฒนธรรมและการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก ดังภาษิตว่า ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว โดยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา[[กองทัพไทย|กองทัพไทย]]ให้มีการพร้อมรบเพื่อป้องกันประเทศชาติด้วยอาวุธที่ทันสมัย มี[[แสนยานุภาพ|แสนยานุภาพ]]อันเกรียงไกร ให้ทหารเป็นที่รักของประชาชนทั้งในยามปกติและยามวิกฤต โดยให้ทหารมีประโยชน์ต่อการรักษาประเทศมากที่สุด พร้อมที่จะพิทักษ์รักษาป้องกันประเทศ โดยไม่นิยมรุกรานประเทศใด
  
พรรคชาติประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเข้าเป็นส่วนร่วมในการบริหารประเทศชาติตามวิถีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยการมอบการบริหารในรูปของส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ไปจนถึงระดับชาติ ถ้าเห็นว่าประชาชนมีความสามารถที่อยู่ในเกณฑ์ของ[[รัฐธรรมนูญ]] นอกจากนี้ยังคำนึงถึงว่าชาตินั้นมาจากประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาล ฉะนั้น การดำเนินการสิ่งใดย่อมต้องฟังความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พรรคชาติประชาชนมีความตั้งใจและปฏิญาณอย่างมั่นคงแน่วแน่ในการทุ่มเทแรงกายและแรงใจนำพาประชาชนไปสู่การกินดีอยู่ดี ดังคำขวัญของพรรคชาติประชาชนว่า “ประเทศชาติรุ่งเรือง พลเมืองเป็นสุข นำพาสู่อุดมการณ์ที่แน่แท้ต่อไป”
  
พรรคชาติประชาชนมีนโยบายแน่วแน่กับมิตรประเทศทุกประเทศในโลกที่แสดงการเป็นมิตรกับประเทศไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีกันทุก ๆ ประเทศทั่วโลกนั้น พรรคชาติประชาชนยึดถือวัฒนธรรมและการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก ดังภาษิตว่า ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว โดยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา[[กองทัพไทย]]ให้มีการพร้อมรบเพื่อป้องกันประเทศชาติด้วยอาวุธที่ทันสมัย มี[[แสนยานุภาพ]]อันเกรียงไกร ให้ทหารเป็นที่รักของประชาชนทั้งในยามปกติและยามวิกฤต โดยให้ทหารมีประโยชน์ต่อการรักษาประเทศมากที่สุด พร้อมที่จะพิทักษ์รักษาป้องกันประเทศ โดยไม่นิยมรุกรานประเทศใด
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พรรคชาติประชาชนมี[[คณะกรรมการบริหารพรรค|คณะกรรมการบริหารพรรค]]เมื่อแรกจดทะเบียนก่อตั้งทั้งสิ้น 21 คน โดยตำแหน่งสำคัญ ๆ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ <ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 163, วันที่ 17 กันยายน 2534, หน้า 767-768.</ref>
  
พรรคชาติประชาชนมีความตั้งใจและปฏิญาณอย่างมั่นคงแน่วแน่ในการทุ่มเทแรงกายและแรงใจนำพาประชาชนไปสู่การกินดีอยู่ดี ดังคำขวัญของพรรคชาติประชาชนว่า “ประเทศชาติรุ่งเรือง พลเมืองเป็นสุข นำพาสู่อุดมการณ์ที่แน่แท้ต่อไป”
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. นายธนะภูมิ แสงเงิน หัวหน้าพรรค
  
พรรคชาติประชาชนมี[[คณะกรรมการบริหารพรรค]]เมื่อแรกจดทะเบียนก่อตั้งทั้งสิ้น 21 คน โดยตำแหน่งสำคัญ ๆ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ <ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 163, วันที่ 17 กันยายน 2534, หน้า 767-768.</ref>
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. นายประกาย พูลทรัพย์ รองหัวหน้าพรรค
  
1. นายธนะภูมิ แสงเงิน หัวหน้าพรรค
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. นายสุวัฒน์ พรหมกุลพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค
  
2. นายประกาย พูลทรัพย์ รองหัวหน้าพรรค
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. นายถวัลย์ ฟักทิม รองหัวหน้าพรรค
  
3. นายสุวัฒน์ พรหมกุลพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5. นายฐกัด เอี่ยมสำอาง รองหัวหน้าพรรค
  
4. นายถวัลย์ ฟักทิม รองหัวหน้าพรรค
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6. นายจาตุรนต์ พันธ์ชัย เลขาธิการพรรค
  
5. นายฐกัด เอี่ยมสำอาง รองหัวหน้าพรรค
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7. นายวีระ แทนเกษม รองเลขาธิการพรรค
  
6. นายจาตุรนต์ พันธ์ชัย เลขาธิการพรรค
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งเป็น[[พรรคการเมือง|พรรคการเมือง]]ได้ราว 7 เดือน พรรคชาติประชาชนได้เข้าร่วมในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ [[22_มีนาคม_พ.ศ._2535|22 มีนาคม พ.ศ. 2535]] โดยส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] จำนวน 8 คน แต่ก็เป็นจำนวนที่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ[[ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง_พ.ศ._2524|ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524]] มาตรา 46 (3) ที่ระบุให้พรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 120 คน จึงเป็นเหตุให้[[ศาลฎีกา|ศาลฎีกา]]มีคำสั่งที่ 3671/2535 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ให้[[ยุบเลิก|ยุบเลิก]]พรรคชาติประชาชนไป <ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 39 ง, วันที่ 17 พฤษภาคม 2537, หน้า 31-32.</ref>
  
7. นายวีระ แทนเกษม รองเลขาธิการพรรค
+
== อ้างอิง ==
  
หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งเป็น[[พรรคการเมือง]]ได้ราว 7 เดือน พรรคชาติประชาชนได้เข้าร่วมในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] จำนวน 8 คน แต่ก็เป็นจำนวนที่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ[[ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524]] มาตรา 46 (3) ที่ระบุให้พรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 120 คน จึงเป็นเหตุให้[[ศาลฎีกา]]มีคำสั่งที่ 3671/2535 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ให้[[ยุบเลิก]]พรรคชาติประชาชนไป <ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 39 ง, วันที่ 17 พฤษภาคม 2537, หน้า 31-32.</ref>
+
<references />
  
==อ้างอิง==
+
[[Category:รายชื่อพรรคการเมืองไทย]]
<references/>
 
[[หมวดหมู่:รายชื่อพรรคการเมืองไทย]]
 

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 13:08, 2 ธันวาคม 2562

ผู้เรียบเรียง รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต


พรรคชาติประชาชน (2534)

          พรรคชาติประชาชน หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า THE NATION AND PEOPLE PARTY ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2534 ตามทะเบียนเลขที่ 28/2534 ภายใต้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 โดยสำนักงานใหญ่ของพรรคมีที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 98/75 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร [1]

          พรรคชาติประชาชนใช้เครื่องหมายพรรคเป็นรูปวงกลม ภายในมีตัวอักษร “พรรคชาติประชาชน” และ “THE NATION AND PEOPLE PARTY” ธงชาติไทย รวงข้าว และรูปประชาชนปรากฏอยู่ [2]

นโยบายของพรรคชาติประชาชน พ.ศ. 2534 [3]

          พรรคชาติประชาชนมีนโยบายและความแน่วแน่ตั้งมั่นในการประสานความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมดำเนินงานบริหารพัฒนาประเทศอันเป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นำพาไปสู่ประเทศความรุ่งเรือง พลเมืองเป็นสุขทั่วกัน โดยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสูงสุดของประเทศ พรรคชาติประชาชนจักรักษาชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์ และรัฐธรรมนูญด้วยชีวิต

          พรรคชาติประชาชนมีความตั้งใจและเชื่อมั่นว่าสังคมของไทยเป็นสังคมที่เก่าแก่ ปฏิบัติกันมาเป็นจารีตประเพณีในการเคารพระบบอาวุโส มีการปกครองดุจญาติพี่น้อง การดำเนินงานสิ่งใดอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนย่อมเป็นความประสงค์ที่พรรคชาติประชาชนต้องการอย่างยิ่ง ในด้านเศรษฐกิจของชาติเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรทุกองค์กรมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ โดยจักช่วยเหลือองค์กรที่ด้อยกำลังแต่ไม่ด้อยความสามารถ สนับสนุนด้านทุนจากการจัดตั้งกองทุนให้เจริญเติบโตเข้าสู่ตลาดโลกได้ ส่วนองค์กรที่ช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ก็ส่งเสริมให้เป็นกำลังทางเศรษฐกิจอันเข้มแข็งต่อไปในตลาดโลกด้วยเช่นกัน ในด้านผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจะมีการจัดสรรให้อยู่ในภาวการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศที่เป็นระบบอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนเป็นสำคัญ

          พรรคชาติประชาชนเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าทุกผู้ทุกชนที่เกิดในผืนแผ่นดินไทยมีความเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญ ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ จะไม่มีการทอดทิ้ง ตรงกันข้าม พรรคชาติประชาชนกลับสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นพลเมืองที่มีความสุขตามความมุ่งหมายของการประกันสังคมที่ดี ทั้งนำพาให้ทุกชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินตามปัจจัยที่สำคัญของประชาชน

          พรรคชาติประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเข้าเป็นส่วนร่วมในการบริหารประเทศชาติตามวิถีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยการมอบการบริหารในรูปของส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ไปจนถึงระดับชาติ ถ้าเห็นว่าประชาชนมีความสามารถที่อยู่ในเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงว่าชาตินั้นมาจากประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาล ฉะนั้น การดำเนินการสิ่งใดย่อมต้องฟังความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน

          พรรคชาติประชาชนมีนโยบายแน่วแน่กับมิตรประเทศทุกประเทศในโลกที่แสดงการเป็นมิตรกับประเทศไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีกันทุก ๆ ประเทศทั่วโลกนั้น พรรคชาติประชาชนยึดถือวัฒนธรรมและการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก ดังภาษิตว่า ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว โดยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากองทัพไทยให้มีการพร้อมรบเพื่อป้องกันประเทศชาติด้วยอาวุธที่ทันสมัย มีแสนยานุภาพอันเกรียงไกร ให้ทหารเป็นที่รักของประชาชนทั้งในยามปกติและยามวิกฤต โดยให้ทหารมีประโยชน์ต่อการรักษาประเทศมากที่สุด พร้อมที่จะพิทักษ์รักษาป้องกันประเทศ โดยไม่นิยมรุกรานประเทศใด

          พรรคชาติประชาชนมีความตั้งใจและปฏิญาณอย่างมั่นคงแน่วแน่ในการทุ่มเทแรงกายและแรงใจนำพาประชาชนไปสู่การกินดีอยู่ดี ดังคำขวัญของพรรคชาติประชาชนว่า “ประเทศชาติรุ่งเรือง พลเมืองเป็นสุข นำพาสู่อุดมการณ์ที่แน่แท้ต่อไป”

          พรรคชาติประชาชนมีคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อแรกจดทะเบียนก่อตั้งทั้งสิ้น 21 คน โดยตำแหน่งสำคัญ ๆ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ [4]

          1. นายธนะภูมิ แสงเงิน หัวหน้าพรรค

          2. นายประกาย พูลทรัพย์ รองหัวหน้าพรรค

          3. นายสุวัฒน์ พรหมกุลพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค

          4. นายถวัลย์ ฟักทิม รองหัวหน้าพรรค

          5. นายฐกัด เอี่ยมสำอาง รองหัวหน้าพรรค

          6. นายจาตุรนต์ พันธ์ชัย เลขาธิการพรรค

          7. นายวีระ แทนเกษม รองเลขาธิการพรรค

          หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองได้ราว 7 เดือน พรรคชาติประชาชนได้เข้าร่วมในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 8 คน แต่ก็เป็นจำนวนที่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 มาตรา 46 (3) ที่ระบุให้พรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 120 คน จึงเป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคำสั่งที่ 3671/2535 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ให้ยุบเลิกพรรคชาติประชาชนไป [5]

อ้างอิง

  1. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 163, วันที่ 17 กันยายน 2534, หน้า 767.
  2. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 163, วันที่ 17 กันยายน 2534, หน้า 767.
  3. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 163, วันที่ 17 กันยายน 2534, หน้า 769-800.
  4. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 163, วันที่ 17 กันยายน 2534, หน้า 767-768.
  5. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 39 ง, วันที่ 17 พฤษภาคม 2537, หน้า 31-32.