จดหมายเหตุ

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 11:21, 28 พฤษภาคม 2555 โดย Apirom (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)


Kpi1.jpg


สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำประมวลจริยธรรมบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้าขึ้น เพื่อให้เกิดสำนึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ โดยได้จัดทำและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 159 ง หน้า 117 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเลขาธิการ แจ้งมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ต่อไป (ได้แนบไฟล์ประมวลจริยธรรมมาด้วย)


สถาบันฯ จัดพิธีทำบุญประจำเดือนตุลาคม 2552 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 เวลา 8.30 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงาน ก.พ.โดยมีการปาฐกถาธรรม หัวข้อ “การพัฒนาจิตและอานิสงส์” โดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร)และเจริญพระพุทธมนต์ โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร) พร้อมพระสงฆ์ 8 รูป เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นสหธรรมิกสมาชิกชมรม “คนดีมีธรรมะ” เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ โดยสามารถรับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน


ประชุมกรรมการยกร่างหลักสูตร สสสส2 อ. 7 เม.ย. 13:00 – 16:00


ประชุมนำเสนอแนวทางความความหน้าของพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพ (ต่อจากพัฒนาบุคลากรเมื่อ 27 มีนาคม) ห้องระฆังทอง ร้านนนท์นที พ. 8 เม.ย. 08:30 – 17:00


ร่วมประชุม Panel Discussion "NATO at 60 : Transformation to a Global Security Provider?" Mandarin Oriental Hotel พฤ. 9 เม.ย. 18:00 – 22:30


ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ห้อง 3316 ชั้น 3 เวลา 13.30 น.จ. 20 เม.ย. 13:30 – 15:30


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร สสสส 2 ที่พิพิธภัณฑ์ ชั้น 5 เวลา 13.30 น.อ. 21 เม.ย. 13:30 – 15:30


ประชุมเครือข่าย ที่สมาคมวิทยุโทรทัศน์นักหนังสือพิมพ์ พฤ. 23 เม.ย.15:00 – 16:00


ประชุมคณะกรรมการห้องสมุดอิเล็คทรอนิคส์ 10.00 ห้อง 301 อาคารรัฐสภา 2 จ. 27 เม.ย. 10:00 – 12:00


ประชุมเครือข่าย หยุดทำร้ายประเทศไทย รร.เรดิสัน อ.28 เม.ย.12:00 – 13:30


นัดประชุมคณะทำงานรณรงค์เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง


กำหนดงาน สถาบันเดือน เมษายน 2552


26 ตุลาคม 51 1330-1700 สถาบันพระปกเกล้า---- 7 ตุลาคม 51 เวลา 05.45-06.15 น. เลขาธิการฯได้ออกอากาศทีวีช่อง 3 รายการช่วยคิดช่วยทำ เรื่องสภาพัฒนาทางการเมือง กับการเมืองภาคประชาชน


[[โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและการให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เรื่อง “การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กรณีธุรกิจเกลือ]]” วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา


สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมทางวิชาการ


ผู้เข้าเยี่ยมชม ดูงาน ปรึกษาร่วมงาน กับสถาบันพระปกเกล้า


ข่าวสถาบันพระปกเกล้าที่ลงในหนังสือพิมพ์ประจำวัน


ในวันที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 8.45 – 9.50น.สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จะเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1" สำนักสันติวิธีฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานรัฐสภา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา และศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสีและกรุณาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การเปิดหลักสูตรนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่สำคัญ และจำเป็นต่อการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งการป้องกัน การแก้ไข การฟื้นฟูและเยียวยา ในเรื่องความขัดแย้ง เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการความ ขัดแย้งด้วยสันติวิธี และให้เกิดค่านิยมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

หลักสูตรดังกล่าวมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 92 คน ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารระดับสูงจากภาคการเมือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำศาสนาฯลฯ โดยจะใช้เวลาเรียนประมาณ 9 เดือน