คุยกับผู้ใช้:Surakarn


เว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้าวิกิพีเดีย เริ่มก่อรูปเพื่อบริการข้อมูลการเมืองการปกครอง สันติวิธีและธรรมาภิบาล เพื่อให้ความรู้กับสังคมทุกภาคส่วน ท่านสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมสร้างร่วมพัฒนา เสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้โดยผ่านเว็บไซด์นี้