คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


ผู้เรียบเรียง รศ.ชุลีพร เกษโกวิทย์


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ ศ.ดร. สุจิต บุญบงการ


คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นตามความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เช่นเดียวกับ กสช. มีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

กทช.ประกอบด้วย

  • ประธานกรรมการ 1 คน
  • กรรมการอื่นอีก 6 คน

ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมต้องมีคุณสมบัติโดยสังเขปคือ

  • ต้องเป็นผู้ที่มีผลงาน
  • เคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ
  • มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในกิจการโทรคมนาคมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความมั่นคง กฎหมายมหาชน หรือกิจการท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการโทรคมนาคม
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ฯลฯ

กทช. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ทั้งนี้ ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนด 3 ปีให้ กทช. ออกจากตำแหน่ง 3 คนโดยวิธีจับสลากและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมชุดแรกได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547

ดูเพิ่มเติม