คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ


ผู้เรียบเรียง รศ.ชุลีพร เกษโกวิทย์


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ ศ.ดร. สุจิต บุญบงการ


คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) เป็นองค์กรอิสระที่ถูกกำหนดให้จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ต้องการให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (และวิทยุคมนาคม) เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้ กสช. มีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 40 คือ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (และกิจการโทรคมนาคม) พ.ศ. 2543 กำหนดให้ กสช. ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีก 6 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความมั่นคง กฎหมาย หรือกิจการท้องถิ่น อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ฯลฯ

กสช. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ทั้งนี้ ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดสามปีจะต้องจับสลากกรรมการออกสามคนและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นับตั้งแต่ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกาศใช้เป็นกำหมายตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2549) การเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหายังไม่เรียบร้อย กสช. ชุดแรกจึงยังไม่สามารถจัดตั้งขึ้นได้

ดูเพิ่มเติม