การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น


ผู้แต่ง จันทนา คงเกตุ

ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น

ปี พ.ศ 2550

บทคัดย่อ (PDF download)