การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 8 ประจำปี 2549
ปาฐกถา โดย Prof. Lloyd Axworthy ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่8 (PDF Download)


เอกสารประกอบการประชุม

Panel Discussion "The Process of Constitutional Reform from a Comparative Perspectives"
New Asian Constitutionalism : Myth or Reality โดย Prof. Andrew Harding (PDF Download)
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในฝรั่งเศส โดย Prof. Andre ROUX (PDF Download)
Constitutional Problems and Constitutional Reform : The UK, Thailand and The Case for Preservation as well as change โดย Peter LeyLand (PDF Download)
The Lifespan of Written Constitutions โดย Tom Ginsburg (PDF Download)
Constitutional tradition and constitutional reform in Germany โดย Klaus Messerchmidt (PDF Download)
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Panel Discussion (PDF Download)


กลุ่มย่อยที่ 1  : พรรคการเมือง การเลือกตั้ง และการใช้อำนาจนิติบัญญัติ
พรรคการเมือง การเลือกตั้ง และการใช้อำนาจนิติบัญญัติ โดย รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ (PDF Download)
การสร้างสถาบันประชาธิปไตย - โครงสร้างของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในประเทศไทย โดย Prof. Robert B. Albritton (PDF Download)
การปฏิรูปรัฐธรรมนูญโดยปราศจากรัฐธรรมนูญนิยม การเมืองที่เกี่ยวพันกับการใช้กฎหมายของลัทธิอำนาจนิยมของจีน โดย Guoguang Wu (PDF Download)


กลุ่มย่อยที่ 2  : ดลุยภาพและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
ดลุยภาพและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร โดย รศ.ดร. มนตรี รูปสุวรรณ (PDF Download)
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน โดย รศ. วิทยากร เชียงกูล (PDF Download)
Dynamics and Problems of Constitution - making in Asia and Beyound โดย Prof. Andrew Harding (PDF Download)


กลุ่มย่อยที่ 3  : การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย ศ.ดร. จรัญ ภักดีธนากุล (PDF Download)
กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง โดย รศ.ดร. นิยม รัฐอมฤต (PDF Download)
การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดย ผศ.ดร. ชลัช จงสืบพันธ์ (PDF Download)
ศาลและองค์กรควบคุมการทำงานของรัฐบาล - พินิจพิเคราะห์กระบวนการแต่งตั้ง โดย Prof. Peter Leyland (PDF Download)


กลุ่มย่อยที่ 4  : การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน โดย บุญเลิศ ช้างใหญ่ (PDF Download)
การตรวจสอบคอรัปชั่นโดยภาคประชาชน โดย รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ (PDF Download)
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน โดย รสนา โตสิตระกูล (PDF Download)
The Codification of Rights in the Thailand Constitution : A Comparative Point of View โดย Tania Groppi (PDF Download)
Constitution provisions and the Media : lessons from Thailand for Italy โดย Sara Pennicno (PDF Download)


กลุ่มย่อยที่ 5  : การกระจายอำนาจกับการเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม
ขบวนการประชาธิปไตยและขบวนการประชาสังคม โดย ศ.ดร. อมรา พงศาพิชญ์ (PDF Download)
Federalism, Regionalism and Devolution in a comparative context Apath to be followed by Thailand's contitutional framers โดย Justin Orlando Frosini (PDF Download)


กลุ่มย่อยที่ 6  : การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
แรงงานต่างด้าวกับการเข้าถึง "สิ่งมีคุณค่าในฐานะสมาชิก" โดย ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี (PDF Download
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดย ศิริมิตร บุญมูล (PDF Download)
รัฐธรรมนูญและสตรี โดย Isabel Lloyd (PDF Download)
การรับรองทางกฎหมายของความสัมพันธ์ของคู่ชีงิตเพศเดียวกัน : การวิเคราะรัฐธรรมนูญเชิงเปรียบเทียบ โดย Nicholas Bamforth (PDF Download)
"เราไม่เคยวางแผนให้สุหคามมีเขี้ยวเล็บ" - ความใฝ่ฝัน การทำฝันให้เป็นจริงและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระดับชาติในมาเลเซีย โดย Prof. Thio Li Ann (PDF Download)