การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 6 ประจำปี 2547