การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 4 ประจำปี 2545


การมีส่วนร่วมของประชาชน ความยั่งยืนของประชาธิปไตย


บทที่ 1 บทนำ


บทที่ 2 ปาฐกถาพิเศษ


บทที่ 3 อภิปรายเรื่อง ประสบการณ์การปฏิรูปการเมือง


บทที่ 4 การประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 เรื่อง สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน


บทที่ 5 การประชุมกลุ่มย่อยที่ 2 เรื่อง การเลือกตั้งระบบใหม่


บทที่ 6 การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3 เรื่อง การเมืองภาคประชาชน


บทที่ 7 การประชุมกลุ่มย่อยที่ 4 เรื่อง สถาบันทางการเมือง


บทที่ 8 การประชุมกลุ่มย่อยที่ 5 เรื่อง องค์กรอิสระ


บทที่ 9 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม


บทที่ 10 ภาคผนวก