การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 3 ประจำปี 2544


การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย


บทนำ


ภาคที่ 1 แนวความคิด

บทที่ 1 ก้าวต่อไปของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย

บทที่ 2 การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย : ข้อเสนอจากผู้นำชุมชน


ภาคที่ 2 ระบบและกระบวนการการกระจายอำนาจในประเทศ

บทที่ 3 การกระจายอำนาจในประเทศไทย : ความก้าวหน้าและข้อพิจารณา

บทที่ 4 การติดตามและประเมินผลองค์กรปกคตรองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 5 1 ทศวรรษแห่งการกระจายอำนาจในสังคมไทย (พ.ศ. 2534 - 2544)

บทที่ 6 ระบบและกระบวนการการกระจายอำนาจในประเทศไทย : บทสรุปจากการสัมมนา


ภาคที่ 3 การกระจายอำนาจด้านการศึกษา

บทที่ 7 การกระจายอำนาจด้่านการศึกษาในประเทศไทย

บทที่ 8 การกระจายอำนาจด้่านการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

บทที่ 9 การกระจายอำนาจด้่านการศึกษา : บทสรุปจากการสัมมนา


ภาคที่ 4 การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข

บทที่ 10 การกระจายอำนาจคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

บทที่ 11 การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขในประเทศไทย

บทที่ 12 การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข : บทสรุปจากการสัมมนา


ภาคที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน กับการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น

บทที่ 13 การมีส่วนร่วมของประชาชน : ในการใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจริง และการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงจากพิษสารเคมีของชุมชนมาบตาพุด

บทที่ 14 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น : คำถามที่ถึงเวลาต้องถาม

บทที่ 15 การมีส่วนร่วมของประชาชน กับการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น: บทสรุปจากการสัมมนา


ภาคที่ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 16 ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน : การจักดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2544

บทที่ 17 การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สมดุลย์

บทที่ 18 การมีส่วนร่วมของประัชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

บทที่ 19 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บทสรุปจากการสัมมนา


ภาคที่ 7 ประสบการณ์นานาชาติ

บทที่ 20 Decentralization and Intergovernmental Relations

บทที่ 21 Global Experience with Decentralization

บทที่ 22 Thailand : Problems with Decentralization

บทที่ 23 Implementation of Decentralization and De-concentration : Respective Roles of the State Authorities and Local Government in Cambodia

บทที่ 24 Institutional Reforms and Decentralization : The french Example

บทที่ 25 ประสบการณ์นานาชาติ : บทสรุปจากการสัมมนา


ภาคผนวก

การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น : แนวคิดและความหมาย

รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540

ประวัติวิทยากร

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา