การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556


เอกสารประกอบการสัมมนา

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556 “ธรรมราชา”(Dharmarãjã)

KPI Congress XV (Dharmarãjã)

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556

วีดีทัศน์เรื่อง “ธรรมราชา”(แสดงผลได้สมบูรณ์ ด้วย web browser Internet Explorer version 8.0 - Mozilla Firefox)

การแสดงปาฐกถา เรื่อง “ธรรมราชา” โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย


การอภิปราย เรื่อง “ธรรมราชากับคุณธรรมของผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย” โดย

1.รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

2.ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน

3.รศ.มรว.พฤทธิสาณ ชุมพล

ผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15


วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม

การแสดงปาฐกถานำ เรื่อง “ธรรมราชา : คุณธรรมผู้ปกครองกับสังคมไทย” โดย ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม


กลุ่มย่อยที่ 1 วีดีทัศน์เรื่อง “แนวคิดธรรมราชากับราชาปราชญ์”

กลุ่มย่อยที่ 1 แนวคิดธรรมราชากับราชาปราชญ์ โดย นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร นักวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

กลุ่มย่อยที่ 2 วีดีทัศน์เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสันติวิธี”

กลุ่มย่อยที่ 2 การเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสันติวิธี โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

กลุ่มย่อยที่ 3 วีดีทัศน์เรื่อง “การสร้างรากฐานประชาธิปไตย”

กลุ่มย่อยที่ 3 การสร้างรากฐานประชาธิปไตย โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

กลุ่มย่อยที่ 4 วีดีทัศน์เรื่อง “ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย”

กลุ่มย่อยที่ 4 ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย โดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

กลุ่มย่อยที่ 5 วีดีทัศน์เรื่อง “การวางรากฐาน ในการพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม”

กลุ่มย่อยที่ 5 การวางรากฐาน ในการพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ชมวีดีทัศน์รางวัลพระปกเกล้าและพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556

แสดงปาฐกถาปิดและกล่าวปิดการประชุม โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า