การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554


กำหนดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554
เรื่อง “ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย” ( Citizenship and the Future of Thai Democracy)
ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

1. หลักการและเหตุผล

เป็นเวลาเกือบ 80 ปี ที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งหมายให้คนไทยมีศักดิ์ศรี มีอิสรเสรีและสิทธิเสรีภาพ ที่สำคัญมีส่วนร่วมในการปกครองภายใต้วิถีทางประชาธิปไตย ตามหลักการสากลที่ว่า “การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” ประชาชนจึงมีความสำคัญอย่างมากในระบอบประชาธิปไตย หากประชาชนพลเมืองตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง และเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับต่างๆอย่างเหมาะสม ย่อมจะนำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

การดำเนินชีวิตในวิถีประชาธิปไตย นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของประชาธิปไตยที่แท้และยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตด้วยการใช้เหตุผล การตระหนักในสิทธิของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีความอดทนอดกลั้น รับฟังความเห็นที่แตกต่างและดำรงตนภายใต้กติกาอย่างเคร่งครัด คุณสมบัติเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่จำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

กล่าวได้ว่า สังคมประชาธิปไตยที่ดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงขาดการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีพันธะกิจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย เล็งเห็นความสำคัญของการสานสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการกระตุ้นสำนึกพลเมืองให้เกิดขึ้นในใจของผู้คนเพื่อเป็นพลังให้แก่สังคมขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 เรื่อง ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Citizenship and the Future of Thai Democracy)ขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และร่วมกันทบทวนหาทางออกในการปลูกจิตสำนึกของพลเมืองไทยให้งอกงามอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ภายใต้สังคมที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่ทุกคนพึงปรารถนา

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นเตือนให้เกิดการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของความเป็นพลเมืองที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมความเป็นพลเมือง และการเมืองภาคพลเมือง จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดการสร้างเครือข่ายและกลไกความร่วมมือของพลเมืองในการพัฒนา ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม / กำหนดการนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555

ESCAP Hal

Ms.Laura Edgar, Institute on Governance, Canada

Mrs.Yuda Kusumaningsih Irlang, Empowerment of Women’s Voice Movement Foundation, Indonesia

จดหมายข่าว สถาบันพระปกเกล้า KPI Congress วันที่ 22 มีนาคม 2555


วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555

ESCAP Hal

การแสดงปาฐกถา เรื่อง “ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย”

โดย อาจารย์ธีรยุทธ บุญมี ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภิปราย เรื่อง “ความสำคัญของพลเมืองต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย ”

โดย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
3. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา มูลนิธิ พัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

สาระสำคัญและประเด็นหลักในการประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มย่อยที่ 1 วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย

วิทยากร

  • ศาสตราจารย์ สายชล สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายศึกษา

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สรุป: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า


กลุ่มย่อยที่ 2 ประสบการณ์เกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย

วิทยากร

· Professor Dr. Xizhen Zhang Peking University, China

· Professor Dr. Murray Print University of Sydney , Australia

· Mr. Andrew Ellis Director for Asia and the Pacific International : IDEA

· Mr. Michael Volpe Doctoral Candidate, George Mason University

ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล สมพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

ผู้สรุป : ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


กลุ่มย่อยที่ 3 ประสบการณ์ภาคปฏิบัติกับการสร้างความเป็นพลเมือง

วิทยากร

· นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงราย

· นายวิเชียร คุตตวัส ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้ดำเนินรายการ: นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมือง ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ผู้สรุป: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเลย


กลุ่มย่อยที่ 4 การสร้างความสมดุลระหว่างการเมืองภาคตัวแทนและภาคประชาชน

วิทยากร

· ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

· รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ผู้ดำเนินรายการ : ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้สรุป: รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


กลุ่มย่อยที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย

วิทยากร

· นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

· ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

· นายสน รูปสูง รองประธานสภาพัฒนาการเมือง

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวไอริน ดำรงค์มงคลกุล

ผู้สรุป: พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


จดหมายข่าว สถาบันพระปกเกล้า KPI Congress วันที่ 22 มีนาคม 2555


จดหมายข่าว สถาบันพระปกเกล้า KPI Congress วันที่ 23 มีนาคม 2555