การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553
เอกสารประกอบการประชุม


4 พฤศจิกายน 2553

ESCAP Hall

Prof.Alan Walker - Social Quality and Democracy

Prof.Jaeyeol Yee - Social Quality and Quality of Korean Democracy

Prof.Lih-Rong Wang - Social Inclusion in Taiwan: A Preliminary Subjective Investigation under the Framework of Social Quality

Ms.Laura Edgar - Efforts to Improve Citizen Participation in the Democratic Process in Canada

จดหมายข่าว สถาบันพระปกเกล้า KPI CONGRESS ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

5 พฤศจิกายน 2553

ESCAP Hall

ปาฐกถานำเรื่อง คุณภาพสังคมคุณภาพประชาธิปไตยไทย โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

การอภิปรายเรื่อง “คุณภาพสังคมไทย: สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต"

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร - สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย - สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต คำตอบจากงานวิจัย

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล - Social Quality in Thailand

ห้องย่อย 1

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ - สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง - An Economist’s Point of View

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล - การปฏิรูประบบโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยกับการเสริมสร้างพลังทางสังคมในระบอบประชาธิปไตย

ห้องย่อย 2

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร - ความสมานฉันท์ทางสังคม สถาบันทางการเมือง และการพัฒนาประเทศ

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ - กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ - Deliberative Democracy

ห้องย่อย 3

ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต - การสร้างค่านิยมประชาธิปไตยกับสังคมที่มีคุณภาพ

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม - การสร้างค่านิยมประชาธิปไตยกับสังคมที่มีคุณภาพ

ห้องย่อย 4

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ - ประสิทธิผลของประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี - ประชาธิปไตย : เท่ดี แต่กินได้หรือ ?

นายชูพินิจ เกษมณี - ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ห้องย่อย 5

ดร.สม นาสอ้าน - บทเรียนโครงการบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดกาฬสินธุ์ “ ชุมชนเข้มแข็ง... นวัตกรรมสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก”

นส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู - นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อคุณภาพสังคมไทย

จดหมายข่าว สถาบันพระปกเกล้า KPI CONGRESS ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

6 พฤศจิกายน 2553

สรุปกลุ่มย่อย 1 - ดร.ปรีดี โชติช่วง - การปฏิรูประบบโครงสร้างสถาบันการเมืองกับการเสริมสร้างพลังทางสังคม (Reform of Political Institutions and Social Empowerment)

สรุปกลุ่มย่อย 2 - พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ - ประชาธิปไตยเชิงกระบวนการกับการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม (Procedures of Democracy and Social Cohesion)

สรุปกลุ่มย่อย 3 - นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ - การสร้างค่านิยมประชาธิปไตยกับสังคมที่มีคุณภาพ (Democratic Values and Social Quality)

สรุปกลุ่มย่อย 4 - ดร.ถวิลวดี บุรีกุล - ประสิทธิผลของประชาธิปไตย:ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเสริมพลังทางกฎหมายของคนจน (Effectiveness of Democracy : Socio-Economic Security and Legal Empowerment of the Poor)

สรุปกลุ่มย่อย 5 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล - นวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อคุณภาพสังคมไทย (Innovation In Democracy for Thai Social Quality)