กรณีศึกษาเรื่องคนไร้รัฐ ของ นักศึกษา สสสส.๑


รายงานการศึกษาเรื่องคนไร้รัฐไร้สัญชาติในพื้นที่ตำบลห้วยข่า อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอานุภาพ นันทพันธ์ นศ.สสสส.๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑


รายงานการศึกษาเรืองคนไร้รัฐ ต.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดย นายบัณฑูร ทองตัน นักศึกษา สสสส.๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑


กรณีศึกษาของคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในสังคมไทย:เรื่องจริงที่เป็นตัวอย่างของคนที่มีปัญหาสถานะบุคคล รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ นศ.สสสส๑ สถาบันพระปกเกล้า